Úvodná strana >

O metóde

Čím je Direct Method tak výnimočná?

Základným prvkom metódy je "riadená" konverzácia. Študent je nútený hovoriť od prvej hodiny, naučené slovíčka a frázy ihneď podľa inštrukcií učiteľa opakuje a precvičuje. Udržuje sa tempo a dynamika hodín tak, aby študenti boli sústredení na 100%.

 

Čo metóda študentom prinesie?

  • v pohode zvládať bežnú konverzáciu s cudzincom
  • zvýšiť si sebavedomie pri vyjadrovaní
  • zbaviť sa strachu z rozprávania
  • zvyknúť si na cudzí jazyk ako na materský jazyk
  • učit sa prirodzeným zpôsobom – rozprávaním
  • okamžite využívať získané vedomosti v praxi

 

 

Zásady metódy

 

Rýchlosť. Učiteľ pri hodine rozpráva so študentmi rýchlo, zachováva prirodzené tempo konverzácie. Aj keď spočiatku môžu študenti považovať takýto spôsob vedenia hodiny za prekvapujúci, rýchlo si na to zvyknú. Rýchle tempo študentovi umožní porozumieť rozhovorom v cudzom jazyku, v prirodzenej rýchlosti.
 

Otázky. Učiteľ položí každú otázku dvakrát, v rýchlosti, pričom automaticky začína odpoveď pre študenta. To umožňuje študentovi porozumieť otázke a tiež pripraviť sa na odpoveď, čo v konečnom dôsledku robí hodinu viac dynamickou. Učiteľ pasívne nečaká, kým študent zodpovedá otázku sám, ale neustále ho podnecuje k pohotovej odpovedi. Takto sa u študenta jazyk automatizuje a dostáva sa mu "do krvi". 
 

Odpovede. Odpovede v nižších úrovniach su stanovené tak, že ich ani učiteľ ani študent nemôžu pozmeniť. Študent si tak precvičuje presne tie slová a gramatické javy, ktoré musí bezchybne ovládať. Vo vyšších úrovniach sú prvky vlastnej kreativity povolené, a tak študent vytvára viac originálnych a voľných odpovedí. Študent sa tak najprv učí "noty" a potom dokáže samostatne tvoriť vety. 

Za účelom vytvárania správnych lingvistických návykov by mal študent rozprávať rýchlo bez prestávok a premýšľania. Tento proces odstraňuje návyk premýšľania, prekladania viet a gramatických javov z rodného jazyka do cudzieho, čo bráni schopnosti porozumieť a rozprávať v prirodzenej rýchlosti. Najlepším spôsobom, ako sa naučiť jazyk, je jednoducho ním rozprávať. Študenti odpovedajú na učiteľove otázky v najdlhšej možnej podobe. Takýmto spôsobom študent dlho rozpráva a precvičuje si tak slová aj gramatické javy priamo v praxi. 
 

Časté opakovanie učiva. Tajomstvo úspechu pri učení cudzieho jazyka je opakovanie. Učenie jazyka vo veľkej miere vzniká z vytvárania rýchlych reflexov, ktoré sú podobné písaniu na stroji alebo hrania na klavír. Takéto reflexy môžu byť nacvičené len spôsobom častého opakovania. Aktivity by sa mali opakovať do tej doby, dokým ich študent nie je schopný robiť sám automaticky. Toto je jedna z nepopierateľných výhod priamej metódy oproti iným metódam, kde raz preberané učivo nie je často opakované a tak zanecháva medzery vo vedomostiach študenta. Takýmto spôsobom je zaistené, že študent vedomosti nikdy nezabudne.

 

lekcialekcie 2

 

Aby sme Vám mohli ponúknuť kvalitné služby a pokročilé funkcie, využívame cookies. Prehliadaním tohto webu s týmto súhlasíte.